Vereniging van eigenarenDe eigenaren op Capelle Trade Centre hebben zich verenigd in de “Vereniging Parkbeheer Capelle Trade Centre” om zo de kwaliteit van het bedrijventerrein te bewaken. Het doel van de vereniging is het bevorderen van een goede gang van zaken in - en het bewaken van de kwaliteit van - het bedrijvenpark in de ruimste zin, alsmede het verlenen van diensten aan eigenaars en gebruikers van het bedrijvenpark en aan de gemeente.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- maatregelen te nemen en/of voor te bereiden waardoor het beheer van het park op uniforme en doelmatige wijze geschiedt;
- maatregelen te nemen en/of voor te bereiden waardoor de in het bedrijvenpark gevestigde ondernemingen goed en veilig functioneren;
- het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de in het bedrijvenpark gevestigde ondernemingen onderling en tussen die ondernemingen en de gemeente.

Lidmaatschap


Capelle Trade Centre is een bedrijvenpark waar parkmanagement verplicht wordt toegepast. Parkmanagement is o.a. op initiatief van gemeente Capelle aan den IJssel ontwikkeld. De grondeigenaren worden vanuit de verplichting in de koopakte automatisch lid van de vereniging. Ieder lid is verplicht het basispakket van diensten, dat via de vereniging wordt aangeboden, af te nemen. Het betreft de diensten algemeen beheer, parkbeveiliging en groenonderhoud op privaat terrein. Hiervoor betalen de leden een jaarlijkse contributie. De vereniging stelt elk jaar in de algemene ledenvergadering het gewenste kwaliteitsniveau en de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast. In deze vereniging heeft elke eigenaar stemrecht (op basis van het aantal m² grondoppervlak). Ook wordt er in de vergadering aandacht besteed aan actuele zaken waar elk bedrijf en elke medewerker op het park belang bij heeft, n.l. bereikbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, bewegwijzering, gladheidsbestrijding e.d.


Stuur een email

Bel ons

Bezoekadres